Έρευνα:


 

EURAN, European Art Networks AB is a company established since 1994 in Stockholm, Sweden, creating international networks of artists and art interested individuals and companies; in that process we bring together the arts, architecture and design, working within the area of convergence of the technologies.

We work as art consultants and art dealers, we present art on our main web site www.euran.com since the establishment of our company, and sell art online on our web stores www.stores.euran.com.   

In our web stores we present original artworks, signed and numbered reproductions, digital reproductions in unlimited copies, printed already or on demand, posters on paper or applied on wood, framed or not, postcards on paper or applied on wood, bookmarks and other art products.

We cooperate for that project with artists, galleries and editors from different countries, and wish to serve the international, market, both private and corporate.

We aim to, constantly, enlarge our offer with new items from the main fields of our activities and further on.

Thank you.

EURAN, European Art Networks AB

Stockholm, Sweden

________________

 

Η EURAN, Δίκτυα Ευρωπαϊκής Τέχνης AΕ είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί από το 1994 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, δημιουργώντας διεθνή δίκτυα από καλλιτέχνες και άτομα και εταιρείες που ενδιαφέρονται για τις τέχνες. Σε αυτή τη διαδικασία έχουμε φέρει σε επαφή την τέχνη, την αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό, εργαζόμενοι στον τομέα της σύγκλισης των τεχνολογιών.

Εργαζόμαστε ως σύμβουλοι τέχνης και οι έμποροι έργων τέχνης, παρουσιάζουμε τέχνη στην κύρια ιστοσελίδα μας www.euran.com από την ίδρυση της εταιρείας μας, και πωλούμε τέχνη στην ιστοσελίδα www.stores.euran.com από το 2011.

Στα καταστήματά της ιστοσελίδας μας, σας παρουσιάζουμε αυθεντικά έργα τέχνης, υπογεγραμμένα και αριθμημένα αντίγραφα, ψηφιακές αναπαραγωγές σε απεριόριστα αντίτυπα, τυπωμένα ήδη ή σε μετά από παραγγελία, αφίσες σε χαρτί ή εφαρμοσμένες σε ξύλο, κορνιζαρισμένες ή όχι, κάρτες σε χαρτί ή εφαρμοσμένες σε ξύλο, σελιδοδείκτες και άλλα προϊόντα τέχνης.

Συνεργαζόμαστε για το εν λόγω σχέδιο με τις καλλιτέχνες, αίθουσες τέχνης και εκδότες από διάφορες χώρες, και επιθυμούμε να υπηρετήσουμε τη διεθνή αγορά, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Στόχος μας είναι η συνεχής διεύρυνση της προσφοράς μας με νέα στοιχεία από τους κύριους τομείς των δραστηριοτήτων μας και περαιτέρω.

Σας ευχαριστούμε.

 

EURAN, European Art Networks AB

Στοκχόλμη, Σουηδία  

 

Τιμές σε: 
På svenska In English  Auf Deutsch   En español